Makšķerēšanas noteikumi

Ir atļauta tikai amatierzveja un sporta zveja.

 

 • Pieļauta tikai amatieru un sporta makšķerēšana.
 • Apmeklētājiem aizliegts ņemt līdzi un uzturēties teritorijā ar saviem mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem u. c.).
 • Licence zvejai apmaksājama atsevišķi un ir derīga vienas gaišas dienas laikā – no saullēkta līdz saulrietam, taču ne agrāk par plkst. 08:00 un ne vēlāk par plkst. 22:00.
 • Diennakts tumšajā laikā, krēslā un naktī zvejot aizliegts. Zvejas rīkiem jābūt saliktiem un noglabātiem.
 • Kategoriski aizliegs izmantot tīklus, kakažas un citus rīkus, kas pieskaitāmi pie malu medniecības vai rūpnieciskās zvejas līdzekļiem.
 • Piebarot zivis vai izmantot speciālas ēsmas drīkst tikai ar īpašnieka vai viņa pārstāvja atļauju.
 • Loms jāglabā ūdenstilpnē iegremdētā plašā sprostā līdz zvejas beigām.Stores nedrīkst laist atpakaļ.
 • Nozvejotās zivis apmaksājamas atsevišķi.
 • Naktī atstāt zivis sprostā drīkst tikai pēc loma nosvēršanas un apmaksas.
 • Pēc zvejošanas nepieciešams savākt atkritumus un zvejas vietu jāatstāj sakoptu.
 • Zvejas vietu aizliegts pamest, atstājot zvejas rīkus bez uzraudzības.
 • Par nejaušu vai tīšu loma slēpšanu tiek piedzīts sods no 50,00 EUR un vairāk, vai loma vērtības trīskāršā apmērā (vērtība ir atkarīga no zivju svara un veida). Piedzītais sods tiek izmantots zivju resursu atjaunošanai.
 • Nomātais inventārs un nomātās vietas tiek pieņemtas un nodotas tikai saimniecības pārstāvja klātbūtnē. Jebkāds saimniecībai nodarītais kaitējums ir nekavējoties jāatlīdzina.
 • Apmeklētājiem pārkāpjot šos Noteikumus, Latvijas Republikas likumdošanu, uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietām un citus vispārpieņemtos noteikumus, saimniecības īpašnieks vai viņa pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt apmeklētājiem nekavējoties atstāt saimniecības teritoriju.
 • Apmeklētāju pienākums ir ievērot Latvijas likumdošanas prasības, vispārpieņemtās uzvedības normas.
 • Atceļot atsevišķu atpūtas vietu un naktsmītnes saimniecības teritorijā rezervēšanu, samaksātais avanss netiek atmaksāts.
 • Visi maksājumi uz vietas pieejami tikai ar skaidru naudu un iepriekš maksājumi – ar bankas pārskaitījumu!